top of page

DERNEK TÜZÜĞÜ

Madde 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin Adı; “SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA DERNEĞİ”dir. Aşağıdaki tüzük maddelerinde kısaca (“Dernek”) adı ile anılmıştır. Derneğin kısa adı “SKKD” dir.

 

Madde 2: DERNEĞİN MERKEZİ              

Derneğin Merkezi; İstanbul ilidir. Uluslararası ölçekte faaliyet gösterecektir. Şubesi açılmayacaktır.

 

Madde 3: DERNEĞİN AMACI 

Derneğin amacı aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

 1. Türkiye’de ve yurtdışında yerel yönetimler, merkezi hükumetler ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de dikkate alınarak şehirler, kentsel ve kırsal alanlar, bölgeler ve ülkeler için kalkınma planları ve projeleri hazırlamak;

 2. Uluslararası organizasyonların desteklediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik projeler için münferiden veya başka kurumlarla ortaklaşa teklif hazırlamak, kabul edilen projeleri diğer paydaşlarla birlikte veya münferiden gerçekleştirmek;

 3. Toplum içinde diyalog artırıcı, eşitlik ve kapsayıcılığı sağlayan, toplumsal dayanıklılığı artıran projeler gerçekleştirmek;

 4. Türk özel sektörüne, yabancı ülkelerde yeni iş alanları oluşturmak amacı ile yabancı ülkelerdeki yerel yönetimler, özel sektör firmaları, sivil toplum örgütleri ve sektörel organizasyonlar ile ilişki kurmak, geliştirmek ve bu kurumlarla çeşitli kalkınma ve yatırım projeleri geliştirmek;

 5. Bütün bu amaçlara ulaşmak için üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek; üyelerinin gerekli çalışmaları yapabilmesi için onlara destek vermek, tartışılmasını istedikleri fikirleri tartışılacak çevrelere ulaştırmak için gerekli iletişim kanallarını oluşturmak.

Madde 4: DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ 

Dernek; yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için faaliyetlerde bulunurken etnik köken, din, dil, mezhep, siyasi görüş ayırımı yapmadan ve her türlü farklılığın toplumsal zenginliğimiz olduğu bilinciyle hareket eder.

Bu bilinçle hareket ederken Dernek aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

 1. Sürdürülebilir yerel kalkınmaya yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak, uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Türkiye’nin bu gelişmelerden faydalanması amacı ile çeşitli yayınlar yapmak, konferanslar düzenlemek.

 2. Sürdürülebilir kalkınma temalı fuar, sergi, konferans, yarışma ve benzeri ulusal veya uluslararası organizasyonlar düzenlemek,

 3. Sürdürülebilir kalkınma amaçlı olarak üniversite, yerel yönetim, vatandaş, özel sektör iş birliklerini geliştirmek, bu amaca yönelik olarak toplantı, eğitim, yayın faaliyetlerinde bulunmak,

 4. Yerel yönetimlerde çalışanlara yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek,

 5. Türkiye’nin kalkınma desteği verdiği ülkelerde, desteği veren resmi kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde destekleyici faaliyetlerde bulunmak,

 6. Yerli ve yabancı kuruluşların düzenlediği yurtiçi ve yurtdışındaki seminer, panel, konferans, kongre ve sempozyumlara katılmak için üyeleri adına girişimlerde bulunmak ve onların bu toplantılara ekonomik koşullarla katılmalarını sağlamak,

 7. Dernek amaçlarına ulaşmak için gerekli her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek; gerekirse bir dokümantasyon ve arşiv merkezi kurmak; çalışmalarını duyurmak için süreli yayınlar yapmak, dergi, kitap ve dijital yayınlar hazırlamak ve bunları yayımlamak; üyelerine dönük aylık veya haftalık bültenler çıkarmak; internet ortamında web sitesi açmak, üyelerine yararlı bilgileri bu web sitesi üzerinden onlara sunmak,

 8. Bu çalışmaları yapmak için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve böyle bir ortam için gerekli her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiyeyi temin etmek,

 9. Üyeleri arasında beşerî münasebetleri geliştirmek için yemekli/yemeksiz toplantılar yapmak, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence etkinlikleri düzenlemek veya düzenlenen bu türden etkinliklere üyelerin topluca katılmalarını sağlamak; bu türden toplantılarda eğlenceler düzenlemek ve gerekli izinleri almak kaydıyla çekiliş ve piyangolar düzenlemek,

 10. Tüzükte belirlenen amaçlar için gerekli gelirleri temin etmek maksadıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve bunları işletmek. Lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek ve işletmek. Buralarda çalışacak yeteri miktarda personeli istihdam etmek,

 11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde kendisi ve üçüncü kişiler lehine intifa, irtifak ve ipotek gibi sınırlı ayni haklar tesis etmek; sahibi olduğu arsalar üzerinde inşaat yaptırmak,

 12. Derneğin amacı ile bağdaşan ve kanunlar ve yetkili mercilerce yasaklanmamış hususlarda diğer dernek ve sivil toplum kuruluşları ile ortak platformlar oluşturmak veya oluşturulmuş bulunanlara katılmak. Gerektiğinde gerekli izinleri almak kaydıyla uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarına üye olmak veya bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve iş birliği geliştirmek, yardımlaşmak,

 13. Gerekli izinleri almak kaydıyla milli felaketlerde veya kendi düzenlediği kampanyalar için yardım toplama faaliyetinde bulunmak; bu amaçla yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 14. Derneğin imkanları ölçüsünde Yönetim Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde muhtaç durumda olan her seviyeden öğrenciye burs vermek, vefat eden üyelerinin ailelerine cenaze yardımı yapmak,

 15. Üyelerin hak ve menfaatleri için idari ve yasal girişimlerde bulunmak, hukuki destek vermek ve dava açmak, üyelerinin yargılama giderlerini karşılamak, onlara avukat temin etmek,

 16. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde Genel Kurul kararı ile federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,

 17. Dernek, faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için yurt içinde, yurt dışında, gerek görülen yerlerde Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir; fikir, aile, çocuk ve gençlik kulüpleri kurabilir veya kurulmuş bulunanlara imkanları ölçüsünde yardımda bulunabilir,

Madde 5: DERNEĞİN FAALİYET ALANI 

Dernek; kentlerin potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri ve sürdürülebilir, güçlü bir kalkınma sağlamak amacıyla yenilikçi ve bilimsel stratejiler ve yöntemler geliştirmek için yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde 6: ÜYE OLMA HAKKI

Derneğe üye olmak için, aşağıdaki nitelikleri haiz olmak gerekir.

 1. 18 yaşını bitirmiş olmak;

 2. Fiil ehliyetine sahip olmak;

 3. En az dört dernek üyesince üyelik için tavsiye edilmiş olmak;

 4. Genel Kurulca belirlenen giriş aidatını peşinen ödemiş olmak;

Yukarıdaki koşulları taşımakta olup Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşullar itibariyle de bir derneğe üye olmaya engel halleri olmayanlar Derneğe üye olmak için başvurabilirler. Başvurular Yönetim Kuruluna yapılır ve üyelik kaydı Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Üyelik başvuruları yazılı olarak yapılır ve Dernek Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde başvuruyu karara bağlayarak sonucu başvuru sahibine yine yazılı olarak bildirir. Üyelik başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilmekle üyelik sıfatını kazanır. Üyelik başvurusu kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin giriş aidatı ödentileri kendilerine bir ay içinde iade edilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her bir üye Genel Kurulun o yıl için belirlemiş olduğu bir defaya mahsus giriş aidatını ve yıllık üyelik aidatını ödemekle ve dernek faaliyetlerine katılmakla yükümlüdür. Üyelik için başvuranların bu yükümlülükleri kabul etmiş oldukları varsayılır.

Madde 7: ONURSAL ÜYELİK 

Derneğin amacına uygun üstün hizmetlerde bulunmuş ve Derneği maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan ve çevresinde seçkin bir kimse olarak tanınan kimseler Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir.

Onursal Üyelik doğası gereği üyelik başvurusuna konu olmaz; ancak Onursal Üye olan bir kişinin bilahare asil üyelik için başvurması mümkündür ve bu durumda asil üyelerin başvuru ve üye kaydedilme usulleri aynen uygulanır; sadece bu şekilde Onursal Üye iken asil üyelik için başvuranlardan giriş aidatı alınmaz.

Onursal Üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar ve Dernek Organlarında görev alamazlar. Yine giriş aidatı ile yıllık aidatları ödemekle yükümlü değillerdir.

Onursal Üyeler, katıldıkları Dernek toplantılarında dilek ve temennilerde bulunabilirler. Yine bir mecburiyetleri olmadığı halde Derneğin genel amaçları veya belli bir faaliyeti için bağışta bulunabilirler.

Madde 8: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiç kimse, Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten her zaman çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten ayrılma halinde, ayrılan üye içinde bulunulan yılın aidatını ödemekle yükümlüdür.

 

Madde 9: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak ve Yönetim Kurulu tarafından uyarılmasına rağmen bu davranışını sürdürmek;

 2. Verilen görevlerden birden fazla kere mazeretsiz olarak kaçınmak ve bu hususta Yönetim Kurulu tarafından uyarılmasına rağmen bu tutumunu değiştirmemek;

 3. Yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek;

 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak veya uymayacağını açıkça beyan etmek;

 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde söz konusu (asil veya onursal) üye Disiplin Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların çıkarılma kararından sonraki ilk Genel Kurula itiraz hakları saklıdır. İtiraz etmesine rağmen Genel Kurulca itirazları kabul edilmeyenlerin veya ilk Genel Kurula itiraz etmeyenlerin Dernek üyeliğinden çıkarılma işlemleri kesinleşmiş olur.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 10: DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul

 2. Yönetim Kurulu 

 3. Denetleme Kurulu

 4. Disiplin Kurulu

Dernek, başka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

                   

Madde 11: GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, üç yılda bir ocak ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

 1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır ve toplantı gündemi de Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek duyurulur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Madde 12: GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde 13 GENEL KURUL TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel Kurul, özellik arz etmeyen hallerde katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerini içeren özellik arz eden durumlarda ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Her iki durumda da çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Madde 14: GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Dernek Genel Kuruluna; Yönetim Kurulunun Genel Kurul toplantı kararı aldığı tarih itibariyle Derneğe aidat borcu olmayan Asil Üyeler ve Onursal Üyeler katılabilirler. Onursal üyeler toplantıya katılabilmek ve temenni konuşması yapmak dışında söz alamazlar ve oy kullanamazlar.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki (“Hazirun Cetveli”) adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, Hazirun Cetvelini imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, Yönetim Kurulunun uygun göreceği ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Ancak konuşma ve toplantıya herhangi bir şekilde müdahil olma hakları yoktur. Aksine davranan üyeler toplantı yerinden uzaklaştırılır.

Hazirun Cetveline göre Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların da gündeme alınması zorunludur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Cetvelindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcıları ve Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanun’un 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulana verilen görevler Mahkemenin tayin ettiği bu kişiler tarafından yerine getirilir.

                          

Madde 15: GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarla ki, Tüzük değişikliği ve Derneğin fesih kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Madde 16: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 6. Yönetim kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 8. Derneğin Federasyona katılması ve ayrılması,

 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 10. Derneğin feshedilmesi,

 11. Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerilerin incelenip karara bağlanması,

 12. Derneğin vakıf kurması,

 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.  

 

Madde 17: YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ 

Yönetim Kurulu; 7 (Yedi) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi 3 (üç) yıldır.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve Üyeleri belirler. 

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin teklif ettiği metnin dolaştırılarak imzaya açılması suretiyle de tesis edilebilir. Bu durumda karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu toplantısına haklı bir mazeret olmaksızın üst üste üç kez gelmeyenlerin ve dolaştırılan karar metinlerine imzalarıyla katılmayanların üyelikleri düşer; yerine en geç üç gün içinde yedek üyeler sırası ile çağrılır.

 

Madde 18: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

Aşağıda yazılı hususlar Yönetim Kurulunca görüşülüp karara bağlanır:     

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek;

 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak;

 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak

 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek;

 5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak;

 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak;

 7. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak;

 8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak;

 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Madde 19: DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ  

Denetim kurulu üç (3) asıl üç (3) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi 3 (üç) yıldır.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

 

Madde 20: DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetim kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Madde 21: DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

Disiplin Kurulu, asil üyeler arasından Genel Kurulca seçilen 3 (beş) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter üye seçer. Asil üyelikten boşalma olması halinde yedek üyeler sıra ile çağrılarak, kurul tamamlanır.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanını dosya havale etmesi üzerine, en az iki üyeyle toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz.

Disiplin Kurulu, Dernek tüzüğüne, Derneğin amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üyeler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından havale edilen konuları inceler, soruşturur ve önerdiği tedbiri veya cezayı Yönetim Kuruluna sunar. Disiplin Kurulunun uygun gördüğü uyarma ve kınama cezaları, Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kesin çıkarma cezası, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Kesin çıkarma cezalarına karşı kararın verilmesinden sonraki ilk Genel Kurul'da itiraz edilebilir. Genel Kurul'un kararı kesindir. Haklarında kesin çıkarma cezası verilen üyelerin bu ilk Genel Kurula başvurmaması halinde çıkarma cezası kesinleşmiş sayılır.

 

Madde 22: DİSİPLİN KURULUNCA ÖNEREBİLECEK CEZALAR 

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılan havale uyarınca dosya ile ilgili inceleme ve soruşturmalarını en geç bir ay içerisinde tamamlayıp raporunu Yönetim Kurula sunar. İnceleme sonuçlarına göre Disiplin Kurulunun önerebileceği cezalar şunlardır:

 1. Uyarma,

 2. Kınama,

 3. Kesin olarak üyelikten çıkarma.

Hangi eylemlere hangi cezalarının verileceği, savunma ve itiraz süreleri, Disiplin Kurulu’nun çalışma esasları ve cezalarının sonuçları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

 

Madde 23: BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Derneği her surette temsil eder. Yönetim Kurulu adına hareket etmeye yetkilidir. Görevi üç yıl olup aynı şahsın tekrar seçilmesi mümkündür. Başkan, Yönetim Kuruluna başkanlık eder Derneğin ve Yönetim Kurulunun nazımıdır. Genel Kurul tarafından onaylanan bütçe ve faaliyetlerin Dernek yararına olmasını temin etmekle görevlidir. Temsilciklerdeki vaki olacak taleplerin Merkez Yönetim Kurulunda müzakere ve uygulanmasını sağlar. Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapar. Başkanın bulunmadığı hallerde yerine Başkan Yardımcısı vekalet eder. Başkan Yardımcısının bulunmadığı hallerde yerine Genel Sekreter kurula başkanlık eder.

 

Madde 24: BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Başkanın bulunmadığı hallerde başkana vekalet eder. Dernek genel yönetiminde başkana yardımcı olur. Derneğe ait tesisler olduğu taktirde bunların denetimini sağlar ve Dernek yarına olan çalışmalarda başkana yardımcı olur. Başkanın bulunmadığı hallerde kurula Başkanlık eder.

 

Madde 25: GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek faaliyetleri hakkında ve diğer hususlarda yönetim kurulunca kararlaştırılan faaliyetleri açıklar. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı hallerde yönetim kuruluna başkanlık eder. Dernek büro hizmetlerinin tanzim ve yürütülmesini temin eder. Toplantı gündemini hazırlatır. Yazışmaların usulüne uygun olarak yürütülmesini temin eder. Dernek yayın organlarının gününde yayın ve dağıtımını sağlar ve bu yayınların yöneticisi olarak görev yapar. Büro personel ve hizmetlerinin çalışmalarını kontrol eder.

 

Madde 26: SAYMAN ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Sayman üye Dernek gelir ve giderlerinin kaydını yapar. Derneğin mutemedi olarak makbuzlarla tahsil ve tediye emirlerini imza eder Dernek alacaklarının tahsil edilmesini izler ve gereğinin yapılmasını temin eder. Ödeme ve tahsil fişlerinin tanzimi ile bilanço fasıllarının genel kurul kararına uygun olarak yürütülmesini sağlar. Derneğe ait kıymetli evrakı muhafaza eder. Acil masraflar için kasada bulunan paraları muhafaza eder. Dernek gelirlerinin çoğalması halinde muhasebe kayıtlarının ücretli personele yaptırılması mümkün olup muhasip üye bu personelin çalışmasından ve yapacakları hatalardan sorumludur.

 

Madde 27: DERNEĞİN TEMSİLCİLİK VE ŞUBE AÇMASI

Derneğin Şubesi Açılmayacaktır.

Dernek gerekli görülen yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.

 

Madde 28: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üyelerin Derneğe ilk üye kaydı öncesinde ödemeleri gereken ve Genel Kurul tarafından her yıl belirlenen Giriş Aidatı.

 2. Üyelerin her yılın ilk üç ayında ödemeleri gereken ve her yıl Genel Kurulca belirlenen Yıllık Aidat.

 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptıkları bağış ve yardımlar.

 4. Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 7. Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 8. Diğer gelirler.

 

Madde 29: TUTULACAK DEFTERLER

Derneğin tutacağı defterler aşağıda belirtilmiştir:

 1. İşletme Hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

  2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

  4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

  5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 2. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1. İşletme Hesabı esasına göre tutulması gereken defterlerden (a, b, c ve f) bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

  2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il Dernekler Müdürlüğüne veya bir Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Madde 30 DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler Alındı Belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

 

Madde 31: ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ  

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

 

Madde 32: YETKİ BELGESİ

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, Derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde Dernekler birimine bildirilir.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Madde 33: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Madde 34: ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilenlerin asil ve yedek üyeleri gösteren ‘Genel Kurul Sonuç Bildirimi’ ve diğer evraklarla birlikte bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

Madde 35: TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 36: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Madde 37: DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 38: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 39: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak Genel Kurulca görüşülebilir.

Tüzük değişikliğinin yapılması için Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 40: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 

Dernek genel kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “TASFİYE HALİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 41: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın Derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1: GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Derneğin ilk genel kurulda Dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıya çıkartılmıştır.

Sıra No

Adı ve Soyadı

Yerleşim Yeri

İmza

1

Serdar Karadağ

Başkan

2

Mustafa Güneş

Başkan Yrd.

3

Jodie Harburt Karadağ

Genel Sekreter

4

İlhan Dinç

Sayman

5

Gülayşe Eker

Üye

6

Mesut Huriel

Üye

7

Ayça Aytaç

Üye

 

Bu Tüzük 41 madde ve 1 Geçici maddeden ibarettir.

bottom of page